Disclaimer

Niets uit de website italieevenement.nl mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maestro Events.
De inhoud van deze website, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Maestro Events op het internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maestro Events kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Maestro Events is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
De op de website italieevenement.nl ter beschikking gestelde inhoud, informatie en aanbevelingen en/of getoonde fotoimpressies en videobeelden (hierna: ‘informatie’) wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist verondersteld op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter Maestro Events stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Maestro Events aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Maestro Events behoudt zich het recht voor om de informatie van italieevenement.nl zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.
Alle informatie op italieevenement.nl is eigendom van Maestro Events en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht, zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De informatie op italieevenement.nl mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van italieevenement.nl, aan gebruikers van deze website toegekend.
Wanneer u italieevenement.nl bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en/of verzoeken kunnen voldoen. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Maestro Events ten behoeve van de afhandeling van berichten en ten behoeve van internetanalysedoeleinden.
Maestro Events wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van italieevenement.nl waarnaar verbindingen, zogenaamde links, kunnen worden gemaakt. Deze verbindingen worden aan de bezoekers cq. gebruikers van italieevenement.nl door Maestro Events aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.