Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Maestro Events

De bepalingen waaronder aan de evenementen van Maestro Events kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze voorwaarden.

Art 1. ALGEMEEN

1.1 Organisatie
De evenementen worden georganiseerd door Maestro Events (hierna te noemen: de organisatie). Correspondentieadres: Postbus 479, 3700 AL Zeist, Telefoon: 06 5154 2227,
Contactpersoon: dhr. A. Spada, E-mail: spada@maestro-events.nl
1.2 Expositieprogramma
– Op de expositie kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, die naar het inzicht van de organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van het
evenement wat georganiseerd wordt. Deze doelstelling/beschrijving van waaraan deelnemers dienen te voldoen worden per evenement in de aanmeldingsformulieren gemeld.
Indien bij inschrijving blijkt dat het aanbod niet overeenstemt met de doelstelling van het evenement, dan heeft de organisatie het recht de inschrijving niet te accepteren.
– Niet tot de expositie kunnen worden toegelaten: goederen die gevaarlijk (kunnen) zijn voor de bezoekers, dan wel gebreken vertonen, respectievelijk binnen korte tijd na begin
van het gebruik gebreken kunnen gaan vertonen. Een en ander ter beoordeling van de organisatie, die tevens het aantal stands bepaalt waarin eenzelfde (soort) product of dienst
kan worden tentoongesteld.
1.3 Promotie
De organisatie heeft het recht door deelnemers ingezonden materialen, artikelen, foto’s en namen van deelnemers c.q. diensten te gebruiken in publicaties ten behoeve van het
evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. De organisatie heeft het recht opnamen of andere afbeeldingen tijdens het evenement te maken en te gebruiken voor eigen
doeleinden.
1.4 Wijziging en annulering
– De organisatie heeft het recht, op grond van niet te voorziene omstandigheden, die buiten hun toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord, zoals brand,
nationale ramp, e.d.) de op het inschrijfformulier genoemde data en tijden van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, onverschillig of de
vaststelling van standruimte aan hen reeds ter kennis is gebracht, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatoren op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of
uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan.
– Wijzigingen van data en tijden, als bedoeld, geeft de deelnemers niet het recht hun inschrijvingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
– Indien de vergunning voor het evenement als gevolg van calamiteiten door de betrokken overheidsinstantie(s) wordt ingetrokken en het evenement ten gevolge daarvan of als
gevolg van overmacht van Maestro Events geen doorgang kan vinden, blijft de betalingsverplichting van de standhouder in stand. Maestro Events is slechts aansprakelijk indien
schade is ontstaan door aan haar te wijten grove nalatigheid en/of schuld, doch slechts tot het bedrag zoals bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen
– Indien bij annulering van het evenement de inschrijvingen als vervallen worden beschouwd , dan zullen de door de deelnemers gedane betalingen ter zake van de standhuur
worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds voor de organisatie van het evenement ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over de deelnemers naar evenredigheid op
basis van de standruimte waarvoor werd ingeschreven, c.q. die werd vastgesteld, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na het besluit het
evenement geen doorgang te doen vinden.
– Indien de organisatie in de aanloop naar het evenement van datum besluit te wijzigen in het belang van het evenement zelf en de promotie ervan zoals een mediabelang,
belangrijk gebeurtenis, sportevenement of vergelijkbaar, zal de organisatie het recht behouden de geplande datum te wijzigen in het belang van het evenement zelf zonder dat
restitutie of vergelijkbare actie ten opzichte van de reeds ingeschreven deelnemer plaats zal gaan vinden. Organisatie verplicht zich minimaal 60 dagen voor aanvang van het
evenement zelf dit besluit kenbaar te maken aan de ingeschreven deelnemer.

Art. 2 DEELNAME

2.1 Inschrijving
– Deelname is uitsluitend mogelijk via het bij de organisatie te verkrijgen inschrijfformulier.
– In de standhuur, die gekoppeld is aan de deelname, is inschrijfgeld opgenomen. 30% van de standhuur wordt aangemerkt als inschrijfgeld (met een minimum van € 200).
– De deelnemers dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de goederen, respectievelijk diensten, waarmee zij voornemens zijn te exposeren. In elk geval dienen de op
het inschrijfformulier gevraagde gegevens volledig te worden vermeld.
– Indien het inschrijfformulier is ondertekend door een onbevoegde medewerker van desbetreffende deelnemer, dan wordt dit door de organisatie beschouwd als zijnde
ondertekend door een bevoegde en zal de organisatie de desbetreffende deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiend uit deze ondertekening te aanvaarden.
– Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van standruimte worden ontleend. De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen,
minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, tot wijziging van al vastgestelde standruimte besluiten, dan wel een al verleende vaststelling intrekken, zonder dat
de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaal die ook mocht worden geleden. In dit geval is de deelnemer gerechtigd binnen
1 week na bekendmaking van deze wijziging van zijn deelneming aan het evenement in verband met deze wijziging, schriftelijk, bij aangetekend schrijven te annuleren. De reeds
betaalde standhuur wordt in dat geval gerestitueerd, eventueel na in mindering te brengen inschrijvingsgeld.
– Toewijzing van de positie van de stand wordt door de organisatie bepaald, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De organisatie zal zoveel mogelijk rekening houden met
de tijdig kenbaar gemaakte wensen van de deelnemer. Aan de kenbaar gemaakte wensen kunnen geen rechten worden ontleend.
– Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
2.2 Faciliteiten en servicepakket
– De omschrijving van de standruimte en de huurkosten hiervan worden in het inschrijvingsformulier gemeld, evenals de faciliteiten die men direct kan bestellen bij inschrijving.
– Het bijbehorende servicepakket bestaat uit: parkeerkaart(en) voor de deelnemersparkeerplaats; deelnemerspas(sen), geldig zijn tijdens opbouw, evenementdagen en afbouw
(deze passen zijn voor u als deelnemer, indien gevraagd dient u zich te legitimeren als deelnemer); opbouwpas(sen) leveranciers; gratis naamsvermelding op de internetsite;
gratis toegangskaart(en). De aantallen waarop de deelnemer recht heeft verschillen per evenement en per gehuurde stand en zullen in de overeenkomst met de deelnemer
worden vastgelegd
2.3 Verkoop van producten
Gedurende het evenement wordt deelnemers toegestaan geëxposeerde diensten en producten te verkopen, die niet bestemd zijn voor consumptie tijdens het evenement (hiervoor
gelden andere bepalingen). Opbrengsten voortvloeiend uit verkopen zijn 100% bestemd voor de deelnemer.
2.4 Exposeren
Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisatoren niet toegestaan:
– De door hem ingenomen stand gesloten of niet-bezet te houden gedurende de tijd dat het evenement voor het bezoek toegankelijk is, de tentoongestelde goederen of een deel
daarvan te bedekken of aan te duiden dat deze goederen zijn verkocht;
– Goederen en diensten, die niet in het inschrijfformulier met name zijn genoemd, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, die geen standruimte op het evenement
hebben, tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame te maken;
– Door hem ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere deelnemer te ruilen;
– Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het evenement als collectieve manifestatie, ook
als deze activiteiten niet zijn gericht tegen het evenement als zodanig, doch zich richten tegen één of meer deelnemers, bezoekers of groepen daarvan;
Deelnemer dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
– Een ieder die zijn bedrijf, al dan niet tijdelijk, uitoefent tijdens het evenement, onder andere als huurder, onderhuurder, leverancier en /of licentiehouder, dient zich te houden aan
de Arbeidsomstandigheden Wet en daarop gebaseerde besluiten.
– Deelnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel bekwaam is om de opgedragen werkzaamheden op veilige wijze te kunnen uitvoeren. Schade of ongevallen ontstaan door uw
personeel zijn volledig aan de deelnemer toe te schrijven.
– Deelnemer draagt er zorg voor dat werknemers die in de stand werkzaam of aanwezig zijn tijdens de opbouw, afbouw en openingstijden van het evenement verzekerd te zijn voor
elke vorm van ongevallen, werk en door werknemer veroorzaakte schade.
2.5 Overige bepalingen
Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan:
– Veranderingen in of aan het evenemententerrein/de gebouwen aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds, kolommen, eventuele bomen of
groenvoorzieningen en dergelijke te plakken, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen;
– Biljetten of ander reclamemateriaal in of buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, plafonds, draagspanten, bomen,
groenvoorzieningen, monumentale gebouwen e.d. van het evenemententerrein/de gebouwen.
– Flyeren zonder toestemming.
– Onderdelen en toebehoren van tentoongestelde goederen binnen het terrein/de gebouwen te verwisselen of te doen verwisselen;

– Tijdens de duur van het evenement goederen van de door hem ingenomen stand te verwijderen;
– Gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands;
– Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede
radioactieve bronnen binnen het evenemententerrein/de gebouwen te brengen;
– Beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alsmede televisietoestellen of
bewegende goederen te plaatsen;
– Enquêtes onder bezoekers en deelnemers aan het evenement te houden of te doen houden binnen het tentoonstellingsgebouw of op de daarbij behorende terreinen.

Art 3. BETALING

3.1 Betalingstermijnen
De betaling van standhuur, vermeerderd met de verschuldigde BTW, dient te als volgt te geschieden:
1. Het factuurbedrag, gebaseerd op de bestellingen op het inschrijfformulier, dient in een keer binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2. Bij aanmeldingen binnen 28 dagen voor aanvang van het evenement, dient het bedrag per omgaande te worden voldaan.
3. Indien de totale deelnamesom 14 dagen voor aanvang niet is voldaan, dan geeft de exposant door ondertekening van het inschrijfformulier, toestemming voor automatische
incasso van de deelnamesom van bovenstaand bankrekeningnummer.
De betaling van overige bestellingen dient als volgt te geschieden:
4. Het factuurbedrag dient in een keer binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5. Op facturen met een totaalbedrag dat lager is dan € 100 exclusief BTW, wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.
3.2 Financiële verplichtingen
– Indien de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de organisatoren gerechtigd tot het niet beschikbaar stellen van standruimte, onverminderd de aanspraak
van de organisatoren op volledige vergoeding van deze bedragen.
– De organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten, ten laste komen van de deelnemer, vermeerderd met de dan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

Art 4. ANNULERING

– Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen o.a. op
voorwaarde dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet bij annulering. Indien annulering plaatsvindt na 42 dagen voor aanvang van het evenement is 50%
van de totale bestelling van stand en faciliteiten verschuldigd (met een minimum van het inschrijfgeld zoals vermeld in Art. 2.1). Indien de annulering plaatsvindt binnen 21 dagen
voor aanvang van het evenement is 100% van de totale bestelling van stand en faciliteiten verschuldigd .
– Bij elke annulering worden het inschrijfgeld ter waarde van 30% van het totaalbedrag (met een minimum van € 200) en de kosten van additionele bestellingen (indien deze niet
meer geannuleerd kunnen worden bij de betreffende toeleveranciers) aan de deelnemer in rekening gebracht.
– Tot één maand voorafgaand aan de eerste dag van het evenement kan de deelnemer, indien aantoonbaar door overmacht gedwongen, deelname geheel of gedeeltelijk intrekken.
Mits schriftelijk bij de organisatie kenbaar gemaakt, aangetekend ontvangen en de organisatie de reden van afzegging schriftelijk heeft goedgekeurd. De gedane betaling van
betreffende deelnemer zal retour gestort worden na aftrek van het inschrijvingsgeld en de door de organisatie gemaakte kosten voor desbetreffende deelnemer (vermeerderd met
de geldende BTW).

Art 5. STANDINRICHTING

5.1 Opbouw en afbouw
– Toegang: Tijdens opbouw en afbouw worden alleen personen in bezit van een deelnemerspas toegelaten tot het terrein van het evenement.
– Deelnemer gaat akkoord met controle van de laad- en bagageruimte van de voertuigen die namens hem het terrein verlaten. De controle zal uitgevoerd worden door een
bevoegde beveiligingsbeambte in het belang van algemene veiligheid.
– Parkeren: Uitsluitend tijdens de opbouw en afbouw zijn bestelauto’s en personenauto’s toegestaan op het terrein en uitsluitend is er toegang op verharde en/of door de organisatie
aangewezen plaatsen. Voertuigen met alleen handbagage worden niet tot het terrein toegelaten. Buiten de opbouw- en afbouwtijden is er een aangewezen parkeerplaats voor
deelnemers beschikbaar, die uitsluitend toegankelijk is met uitgereikte deelnemersparkeerkaart. Deze dient zichtbaar door de voorruit in de auto achtergelaten te worden.
– Aan de deelnemers zal gedurende de vastgestelde afbouwperiode gelegenheid worden gegeven tot het verwijderen van de goederen uit, alsmede het afbreken van de stands.
– De deelnemer is gehouden de stand en het terrein na afbouw in dezelfde staat achter te laten als waarin deze aan hem door de organisatie ter beschikking werd gesteld bij vóór
de aanvang van de opbouw periode. Eventuele beschadigingen en verontreinigingen worden door de organisatie hersteld en de hieraan verbonden kosten worden aan de
deelnemer doorberekend.
– Direct na het einde van het evenement worden water en elektriciteit afgesloten. Schade die mogelijk ontstaat door nalatigheid of onwetendheid van de standhouder kan niet bij de
organisatie verhaald worden.
– De organisatie is gerechtigd materialen en goederen, waarvan bij de organisatie niet bekend is aan wie zij toebehoren en die na verloop van 2 werkdagen na sluiting van het
evenement nog niet door de eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of te verkopen.
5.2 Inrichting en aankleding
– De deelnemers zijn gehouden de door de organisatoren te geven voorschriften en richtlijnen ten aanzien van standopbouw en –inrichting nauwkeurig op te volgen.
– De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisatoren, van de Gemeente, de Brandweer en andere autoriteiten met betrekking tot de opbouw, de inrichting,
de veiligheid, het onderhoud en de afbraak van de door hem ingenomen stand, op te volgen.
– De organisatoren behouden zich het recht voor de deelnemer dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in of aan, alsmede het
gebruik van het evenemententerrein/de gebouwen.
– De deelnemer dient zorg te dragen dat zijn stand verzorgd is en geen gevaar oplevert voor de bezoekers van het evenement. In het belang van het succes van het evenement
behoudt de organisatie zich het recht voor om uitingen en aankleding die niet in lijn zijn met de doelstellingen van dit evenement door deelnemer te laten verwijderen en/of
aanpassen.
– Aansluitpunten voor elektra en water die zich boven of in de vloer van de standruimte bevinden, moeten te allen tijde gemakkelijk bereikbaar en vrij blijven. De deelnemer dient
zelf voor eventuele goedgekeurde verlengkabels te zorgen en voor het watergebruik een goedgekeurde waterslang en aansluitingen toe te passen.
– Het is niet toegestaan apparatuur aan te sluiten, zodanig dat het Wattage aanwezig in de stand wordt overschreden. Dit in verband met overbelasting en uitvallen van de
energievoorziening op het evenement. Hebt u meer stroom nodig, dan dient u dit aan te vragen via het stroomformulier.
– Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht. Aan de stand mogen geen bevestigingen worden aangebracht, die na verwijdering (on)zichtbare
schade (gaten e.d.) of sporen achterlaten. Alle schade, ontstaan ten gevolge van de constructies en installaties die in en om de stand zijn aangebracht, komt geheel voor rekening
van de deelnemer.
5.3 Afval
– De deelnemer is er voor verantwoordelijk dat alle, tijdens de opbouw en afbouw vrijgekomen, afval in de aanwezige container(s) wordt gedeponeerd. De organisatie zal tijdens
het evenement vrijgekomen afval, dat wordt aangeboden in afgesloten vuilniszakken, ophalen.
– Deelnemer verplicht zich om de standruimte plus de directe omgeving en de gehuurde goederen na sluiting van het evenement, voordat het terrein definitief verlaten wordt,
volledig schoon en vrij van afval achter te laten. Indien hieraan niet voldaan wordt zullen de kosten voor opruimen en schoonmaken aan de deelnemer in overtreding in rekening
gebracht worden, met een minimum van € 50.
5.4 Derden
De deelnemer staat er voor in, dat de door hem ingeschakelde derden, die werkzaamheden verrichten ten behoeve van zijn evenementdeelname, zoals een standbouwer of installateur,
de werkzaamheden verrichten conform de in dit reglement gestelde en eventueel nader door de organisatie te geven voorschriften. De deelnemer blijft te allen tijde (hoofdelijk)
aansprakelijk voor de naleving van deze voorschriften en eventuele schade veroorzaakt als gevolg van de niet-naleving daarvan door de door hem ingeschakelde derden.

Art 6. VEILIGHEID

6.1 Stand
– Voor de bekleding van de standruimte, evenals voor decoratiemateriaal mogen geen brandbare stoffen worden gebruikt. Bij de toepassing van brandbare weefsels voor de
bekleding van de stand dienen deze afdoende brandwerend te zijn geïmpregneerd. Een bewijs hiervoor dient te allen tijde aanwezig te zijn.
– Het is niet toegestaan apparaten, toestellen, kachels, haarden etc. met open vuur te demonstreren, toe te passen voor horecadoeleinden of voor enige andere doeleinden.
– De brand- en veiligheidsvoorschriften worden gecontroleerd door de gemeentelijke Brandweer. Bij twijfel aan de veiligheid van de toe te passen en/of te exposeren materialen en
artikelen dient via de organisatie contact op te worden genomen met de Gemeentelijke Brandweer.
– Het is verboden in of rond de standruimte emballage op te slaan.
– Er mogen geen obstakels, zoals reclameborden en interieur, buiten de stand worden geplaatst, in verband met de veiligheid en de doorstroom van bezoekers.
6.2 Brandweervoorschriften
– Alle brandblusmiddelen, brandkranen en afsluiterbare putten moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven. Het is niet toegestaan via deze middelen en kranen water te
gebruiken voor consumptieve doeleinden.
– Alle wegen, uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen etc. mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden geblokkeerd, tenzij met schriftelijke
toestemming van de organisatie en de brandweer.
– Alle van overheidswege geldende brandvoorschriften zijn onverminderd van kracht.
6.3 Gevaarlijke stoffen
Transport en opslag van brandbare vloeistoffen is niet toegestaan. Het is niet toegestaan flessen met gecomprimeerde gassen op het terrein van het evenement te brengen en/of te
gebruiken, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie.
6.4 Wapens
Het is niet toegestaan op het terrein wapens in de zin van de Wet Wapens en Munitie binnen te brengen en/of te gebruiken.

Art 7. VERZEKERINGEN

– Deelnemer dient zijn goederen en standbemanning afdoende te verzekeren voor diefstal, schade, brand en ongevallen of andere zaken, hier niet omschreven.
– Alle goederen van de deelnemer zijn en blijven voor zijn eigen rekening en risico. De organisatie belast zich niet met het verzekeren daarvan. De deelnemer dient zich afdoende
te verzekeren.
– De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op zijn stand gedurende de tijd dat het evenement wordt opgebouwd, tijdens de openingsuren en tijdens de afbouw.
– De organisatie verzorgt bewaking van het terrein om het risico op diefstal en schade te minimaliseren. Deelnemers wordt aangeraden kostbare en diefstalgevoelige producten te
verwijderen indien de stand onbeheerd is.

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID

– De deelnemer is verplicht alle schade die de organisatie of de locatie lijdt, ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, te vergoeden.
– De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van op het terrein van het evenement aanwezige goederen, tenzij de organisatie opzet of grove nalatigheid
kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de organisatie zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of
bedrijfsschade komt in geen enkel geval voor vergoeding in aanmerking. De deelnemer vrijwaart de organisatoren van vorderingen van derden uit deze hoofde.
– Schade ontstaan door weeromstandigheden, van welk aard dan ook, worden als overmacht beschouwen en zijn dus niet bij de organisatie te verhalen.
– Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de deelnemer of zijn personeel.
– Goederen, waaronder begrepen de emballage, bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of op bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer. De
organisatoren belasten zich niet met het verzekeren van de goederen.
– De organisatoren, hun bestuurders, gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan tengevolge van beschadiging of verloren gaan
van goederen, noch voor schade door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het evenemententerrein/de gebouwen of door eventuele andere
gebreken van het terrein/de gebouwen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, alles indien en voor zover enige schade als bedoeld, niet
door een door de organisatoren gesloten WA verzekering mocht zijn gedekt.
– De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen,
die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door zijn
inzendingen op welke wijze ook aan goederen van en/of personen, werkzaam bij of namens de organisatoren wordt veroorzaakt en hij is verplicht de organisatoren en/of het
evenemententerrein/het tentoonstellingsgebouw te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisatoren zouden kunnen doen gelden.
– De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een adequate brand- en ongevallen verzekering.
– Iedere deelnemer die met water uit de risicocategorie werkt, is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om waterbesmetting in welk vorm dan ook te voorkomen en verplicht
zich om mee te werken aan alle mogelijke controles. Tevens is de deelnemer verplicht eventuele aansprakelijkheid te aanvaarden bij constatering van niet naleving van de regels
of besmetting door water op de stand.

Art 9. HORECAVOORSCHRIFTEN

9.1 Consumptie tijdens het evenement
– Verkoop van dranken en maaltijden tijdens het evenement is voorbehouden aan horeca deelnemers, aan wie voorafgaande aan het evenement door de organisatie toestemming
is verleend.
– De deelnemer dient zich strikt te houden aan de in Nederland geldende regels, o.a. van HCCP en Keuringsdienst van Waren. Niet naleven hiervan of nalatigheid zijn volledig aan
de overtreder toe te schrijven. Indien door het niet naleven van de wettelijke regels schade, direct of indirect, aan het imago of aan de omzet van het evenement ontstaat, behoudt
de organisatie zich het recht voor deze schade op de veroorzaker te verhalen.
– Het is niet toegestaan (sterk) alcoholische dranken aan te bieden of te verkopen aan het publiek, indien men niet in het bezit is van een geldige, door de overheid verstrekte,
vergunning. Indien de deelnemer alsnog over gaat tot het verstrekken van sterk alcoholische dranken (+15%), is elke vorm van consequentie hiervan voor rekening van de
deelnemer.
9.2 Vrije verkoop
– Het laten proeven en keuren van niet volledige consumpties (monsters) is toegestaan. Evenals verkoop van verpakte producten voor thuisgebruik voor de bezoekers. Deze
verkopen worden door de bezoeker contant en direct bij de deelnemer afgerekend. De omzet komt voor 100% ten goede aan de deelnemer.
9.3 Overig
– Consumpties voor eigen gebruik zijn in voldoende mate te verkrijgen over het hele terrein van het evenement. De organisatie verzoekt de deelnemer bij voorkeur niet te pauzeren
en te eten/drinken op zijn/haar eigen stand, uit respect voor de bezoekers.
– Deelnemers dienen zich ten aanzien van alcoholische dranken te houden aan de in de Code voor Alcoholhoudende Dranken opgenomen gebods- en verbodsbepalingen.
– Het is alle deelnemers alleen dan toegestaan een bezoeker een gratis consumptie aan te bieden indien een commercieel gesprek wordt gevoerd met een potentiële klant binnen
de stand.

Artikel 10. SANCTIES

De organisatoren zijn bevoegd om tegen een deelnemer, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte deelnemerskaarten
en/of doorlopende toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van dit reglement handelen of een door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder
gerechtelijke tussenkomst één of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen, zo nodig op kosten van de deelnemer, te treffen:
– De aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het evenement en/of het
evenemententerrein/de gebouwen met onmiddellijke ingang te ontzeggen;
– Zijn stand te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te doen ontruimen en over de vrijgekomen of niet bezette ruimte te beschikken;
– De tentoongestelde goederen, zomede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, een en ander op kosten en voor risico
van de deelnemer, zonder dat deze recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die
ook mocht zijn gelden en onverminderd door hem jegens de organisatoren aangegane verplichtingen;
– De betrokken deelnemer van deelneming aan verder te organiseren evenementen uit te sluiten.

Artikel 11. ONDUIDELIJKHEDEN

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de organisatie.

Tot slot verzoekt Maestro Events u het evenementterrein/de gebouwen met respect te behandelen en u als goede gast op te
stellen ten opzichte van onze gastheer, die ons de mogelijkheid geeft hun terrein te betreden met ons evenement.

Bekijk hier de algemene voorwaarden als pdf.